Dialab / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Dialab spol.s r.o.

Všeobecná ustanovení

 

Dialab spol. s r.o., se sídlem Náměstí Osvoboditelů 1/11, 155 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 14889200, DIČ: CZ14889200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 670 (dále jen „prodávající“) tímto prohlašuje, že má pro účely řádného plnění závazkových vztahů veškerá nezbytná oprávnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dialab.cz

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka – spotřebitele) (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 


Předmětem dodávek je veškeré aktuální obchodní zboží nabízené firmou Dialab spol. s r.o., jakožto prodávajícím nebo zboží, které kupující sám specifikoval a prodávající je schopen tento druh zboží pro kupujícího dodat.
Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v objednávce v objednaném množství a deklarované kvalitě, předepsané obecně závaznými právními předpisy.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující

Zákazníkem internetového obchodu www.dialab.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

Registrace

Nakupování v internetovém obchodě www.dialab.cz je podmíněno registrací. Registrace kupujících je zdarma. Uživatelské jméno a heslo musí obsahovat pouze číslice a písmena, minimální počet znaků musí být 6 a max. počet může být až 12 znaků.

 

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího), a to buď prostřednictvím internetového obchodu www.dialab.cz nebo elektronicky emailem na objednavky@dialab.cz . Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Kupující musí na objednávku uvést všechny požadované údaje, aby byla objednávka platná, a to: Jméno/obchodní firma, fakturační adresa, IČ, DIČ, dodací jméno/obchodní firma, dodací adresa (pokud je odlišná od fakturační adresy), e-mail, telefonické spojení a v případě objednávky uskutečněné emailem také kód, popis, množství a cenu zboží dle ceníku.

 

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení přijetí objednávky, které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na adresu Kupujícího, kterou uvedl do objednávky.

 

V případě, že kupující nalezne v potvrzení objednávky jakékoli nesrovnalosti, je povinen kontaktovat prodávajícího na emailu office@dialab.cz, a prodávající neprodleně provede úpravu údajů v objednávce.

 

Kupující může objednávku stornovat emailem na office@dialab.cz

 

V případě, že se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, Prodávající kontaktuje Kupujícího prostřednictví elektronické pošty nebo telefonicky na kontakty, které Kupující uvedl v objednávce a Kupující je oprávněn objednávku zrušit sdělením zaslaným Prodávajícímu

 

Ceny

Veškeré ceny uváděné v cenících nebo nabídkách jsou bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), tato daň bude ke zboží připočtena na vystavené faktuře. Ceny jsou platné pro odběry ze skladu Prodávajícího v jeho sídle:
Dialab spol.s r.o. , náměstí Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5-Radotín.

Cena za zboží je uváděna bez manipulačních poplatků – poštovné a balné. Cena za poštovné a balné bude přičtena k celkové částce za objednávku a činí:

 

Ceny jsou platné do odvolání.

Přijatá volání na telefonní linky společnosti Dialab jsou zcela zpoplatňována volající straně dle platného ceníku služby operátora, který hlasové služby volající straně poskytuje.

Pokud není na stránkách www.dialab.cz nabízejících slevy (např.: Akční ceny, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevy pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se sleva týká.

 

Platební podmínky

Prodávající akceptuje jako platbu za zboží objednané přes e-shop tyto možnosti:


Faktury za dodávky – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti předepsané obecně závaznými právními předpisy. V případě, že zaslaná faktura nesplňuje veškeré zákonné náležitosti, je kupující oprávněn ji do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení vrátit zpět prodávajícímu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že je faktura bez vad.

 

Kupní cena je uhrazena připsáním platby na účet prodávajícího uvedený na faktuře nebo v kupní smlouvě, popřípadě na účet, který prodávající písemně sdělil kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při platbě uvést variabilní symbol.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.
Kupujícímu nenáleží právo na zdržení platby.
Pokud není smluvně stanoveno jinak, jsou veškeré faktury splatné do 7 dnů od jejich vystavení. V případě opoždění platby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,04 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, až do jejího úplného zaplacení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.


Prodávající zašle fakturu kupujícímu elektronicky na adresu uvedenou v objednávce/registraci. Faktury se považují za doručené třetího (3.) pracovního dne od jejich odeslání.

 

 Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy

 

V případech, kdy kupní smlouvy uzavírá podnikatel jako kupující (nakupuje s platným IČ), nemá takovýto kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. Veškerá ustanovení v tomto oddílu uvedená jsou určena pouze po Kupujícího jakožto soukromé osoby (nakupující bez IČ)

 

Kupující jakožto soukromá osoba (nakupující bez IČ) má právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to na základě a za podmínek § 1829 - § 1837 Občanského zákoníku, a to do 14ti dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, bude mu při dodržení níže uvedených podmínek vrácena kupní cena.

Kupující je povinen odeslat na email office@dialab.cz žádost o odstoupení od kupní smlouvy, kde uvede v předmětu emailu: „Žádost o odstoupení kupní smlouvy“ a dále v textu číslo objednávky, kódy vraceného zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.


Vracené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Zpětné zásilky, které nejsou úplné nebo se nenacházejí v originálním balení, budou na náklady kupujícího odmítnuty. Náklady na odeslání zpět ponese kupující. Zásilky odeslané jako nevyplacené nebudeme přijímat.

Chlazené zboží a zboží s prošlou lhůtou, stejně tak i sterilní zboží či zboží na míru jsou z výměny vyloučeny. Při vrácení diagnostických přístrojů může být účtován manipulační poplatek 1.500,- Kč za každý přístroj z důvodu kontroly funkčnosti a uvedení do původního prodejního stavu.

Při balení zboží je kupující je povinen použít balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.


Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 30-ti kalendářních dnů.

 

Expedice – dodání zboží

Dodávky se uskutečňují ze sídla prodávajícího, náměstí Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5-Radotín, na adresu kupujícího uvedenou v rámci udělení zakázky, pokud není písemně odsouhlaseno jinak.

V odůvodněných případech si prodávající vyhrazuje právo objednávku odmítnout do pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení.
Objednané zboží může být dodáno poštou, spedicí, firemním rozvozem prodávajícího, případně osobním odběrem kupujícího nebo jeho smluvním dopravcem. Na žádost kupujícího může být zboží dodáno expresní službou, a to za úhradu poskytnutou kupujícím.
Pokud je zboží zasláno poštou nebo pomocí třetí strany jako dopravce, má se za to, že prodávající zboží dodal okamžikem, kdy je zboží předáno k přepravě prvnímu dopravci.

Prodávající může po dohodě plnit dodávku i částečně a kupující je povinen částečné plnění převzít. Poštovné a dopravné při vykrytí restů z částečného plnění nese ke své tíži prodávající.
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci. Prodávající je povinen o takovém případu neprodleně informovat kupujícího a má právo buď na prodloužení dodací lhůty, nebo odstoupení od dodávky, bez odpovědnosti za případně vzniklou škodu. Obdobně se postupuje, přestane-li být objednané zboží nebo jeho náhradní provedení na trhu dostupné.


Náhrada chybějících druhů zboží podobným a stejně kvalitním, je možná, pokud to v objednávce nebo jinak nebylo výslovně zakázáno. O této skutečnosti musí prodávající kupujícího informovat.


Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem a následně o všem informovat prodávajícího na email office@dialab.cz , a to nejpozději do tří (3) pracovních dní od události. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.


Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


V případě reklamace může kupující kontaktovat přímo náš zákaznický servis (office@dialab.cz), kde bude reklamace vyřízena. Reklamované zboží můžete zaslat na adresu naší společnosti: Dialab spol. s r.o., náměstí Osvoboditelů 1/11, 153 00 Praha 5. Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle 257 910 255 nebo na emailu: office@dialab.cz.

 

Záruka na zboží

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Záruka na konkrétní zboží je sdělena kupujícímu na požádání při objednání zboží nejpozději však při dodání zboží. Kupující musí dodávku bezodkladně překontrolovat a písemně oznámit všechny závady a neúplnosti v průběhu jednoho týdne po doručení.
K objednanému zboží obdrží kupující i příslušné dokumenty – dodací list, záruční list (jedná-li se o zboží jenž vyžaduje) a český návod k použití (jedná-li se o zboží jenž vyžaduje). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje.


Vadou je takový stav zboží, který znemožňuje použití dodaného zboží a to jak na základě jeho praktického použití, tak i na základě estetické funkčnosti.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho převzetí na místě určení.

Zjevné vady zboží, nedostatečné množství nebo špatně dodané zboží musí být oznámeny prodávajícímu do tří (3) pracovních dnů ode dne převzetí, pokud tak kupující neučiní, má se za to, že zboží bylo řádně dodáno a pozdější reklamace jsou považovány jako neoprávněné. Při porušení a poškození poštovní, resp. železniční zásilky je potřebné potvrzení pošty nebo železničního úřadu. Jestliže expedice proběhla prostřednictvím naší zasilatelské služby prodávajícího, je nutné podat písemné sdělení okamžitě po obdržení dodávky. Prodávající je oprávněn napravit vady na věci podle jeho volby prostřednictvím dodatečné opravy, dobropisu nízké hodnoty, dodávky nezávadných částí nebo zboží (pokud jsou k dispozici). Z tohoto jsou vyloučeny součásti podléhající rychlému opotřebení.

Prodávající není odpovědný za vady, které vznikly následkem postupu, který byl v rozporu s dodaným návodem k použití nebo neodborným zacházením pracovníky kupujícího.
Veškeré reklamace týkající se vad zboží (s výjimkou množství a špatně dodaného zboží), musí mít písemnou podobu na email office@dialab.cz a u prodávajícího je veden reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem se bude dále postupovat.

Zjevné reklamované nedostatky (vady) je povinen prodávající odstranit zcela na své náklady, a to bez odkladu. Náhrada škody je omezena celkovou cenou dodaného zboží na kterém byla způsobena škoda. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

 

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Informace poskytnuté kupujícím budou použity pouze k vyřízení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Údaje se zpracovávají a uchovávají za účelem zlepšení a rozvoje služeb kupujícímu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.
Osobní údaje je možno na žádost kupujícího vymazat z databáze. Kupující může o výmaz zažádat písemně na email: office@dialab.cz.

 

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Dialab upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Dialab může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Obsah této webové stránky a poskytnuté informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. Přesto nelze vždy zabránit zřejmým chybám, výpadkům a neúplnostem. Společnost Dialab nepřebírá proto žádnou záruku nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytnutých na této webové stránce. To platí také pro všechny odkazy, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo navádí, odkazuje. Společnost Dialab není zodpovědná za obsah stránky, která je dosažena takovýmto odkazem.
Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy a náleží výlučně společnosti Dialab. Bez písemného souhlasu spolčenosti Dialab není povoleno kopírování nebo jiné využití poskytnutého obsahu a informací, obzvláště grafik a ostatních dokumentů.

 

 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či jiná rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s dodávkami zboží a služeb.
Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrných obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.
Vzájemné vztahy, které jsou upraveny v těchto Obchodních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Odchylná písemná ujednání po vzájemné dohodě obou smluvních stran se nevylučují.
Převzetím zboží odběratel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

Tyto Všeobecné dodací a platební podmínky nabývají platnosti dnem 1. června 2023